20 November 2009

ASPEK PSIKOLOGI DALAM BUKU SASTERA KANAK-KANAK

Sastera kanak-kanak difokuskan kepada pembaca berusia 9-12 tahun manakala sastera remaja untuk mereka yang berusia 13-18 tahun. Dari segi logiknya memang tiada penulis buku berusia 9-12 tahun. Mereka yang menulis buku ini pastilah remaja atau orang dewasa. Untuk memahami aspek psikologi pembaca berusia 9-12 tahun maka penulis perlu ilmu bantu psikologi. Selain ilmu bantu psikologi, penulis juga perlukan penghayatan. Terdapat banyak buku-buku psikologi kanak-kanak di dalam pasaran. Terdapat penulis tempatan dan luar. Sebagai contohnya terdapat buku Psikologi Kanak-kanak dan Remaja yang ditulis oleh Prof Dr.Rahil Mahyuddin dari UPM. Pembacaan buku-buku ini akan dapat membantu penulis mengetahui aspek psikologi kanak-kanak.
Selain itu aspek penghayatan dalam penulisan karya ini mungkin agak sukar kerana hakikatnya alam kanak-kanak sudah jauh ditinggalkan oleh penulis. Bagi mengatasi masalah ini maka penulis boleh gunakan beberapa cara. Pertama penulis boleh mengingat kembali peristiwa yang pernah dialaminya sewaktu zaman kanak-anak dahulu. Kebanyakan penulis pasti akan menggunakan cara ini. Namun kelemahan kaedah ini ialah zaman itu berbeza dengan zaman sekarang. Apa yang kita suka dahulu mungkin tidak disukai oleh kanak-kanak pada masa sekarang. Hal ini akan menyebabkan penulis itu seolah-olah dianggap sudah ketinggalan zaman.
Kaedah kedua ialah dengan melihat atau memerhatikan anak, cucu, anak murid, jiran atau kanak-kanak dalam lingkungan usia 9-12 tahun. Kaedah ini dianggap berkesan kerana kita akan mengetahui kesukaan kanak-kanak itu. Adalah dinasihatkan penulis harus meluangkan masa mendekati kanak-kanak ini. Kita mungkin boleh dekati mereka dengan memerhatikan tingkah laku mereka atau bersoal jawab secara lisan di sekolah atau taman permainan. Bagi mendekati kanak-kanak ini adalah disyorkan agar kita membaca buku-buku psikologi agar kita akan lebih mudah dapat mendekati kanak-kanak ini.
Kita juga boleh membaca buku dan menonton cerita-cerita yang ditujukan kepada kanak-kanak. Namun begitu kaedah ini tidak berapa digalakkan kerana fikiran kita akan lebih cenderung untuk meniru cerita yang kita lihat atau buku yang kita baca itu. Apabila kita menggunakan kaedah ini maka secara tidak langsung kita akan terdorong untuk menulis berdasarkan apa yang kita lihat atau baca.
Mungkin pembacaan beberapa jurnal atau buku dalam bibliografi yang disediakan di bawah ini dapat membantu.

Brian Murphy. 2004. Social interaction and language use in Irish infant classrooms in the
context of the revised Irish Primary School Curriculum. Literacy. Vol.38. No.3 p. 149-155.

Bandura, A. 1977. Self Efficacy: Toward a unifying theory of behaviour change.
Psychology Review. 84.p 191-215.

Bandura, A. 1986. Social Foundations Of Thought and action: A social cognitive theory.
Englewood Cliffs,NJ : Prentice-Hall.

Cannella G. 1993. Gender composition and conflict in dyadic sociocognitive interaction:
Effects on spatial learning in young children. Journal of Experimental Education. Vol 6 No.1, p.29-42

Carter, D. Bruce, dan Levy, Gary D. 1988. Cognitive aspects of early sex-role
development: The influence of gender schemas on preschoolars’ memories and preferences for sex-typed toys and activities. Child Development, 59, 782-792.

Hallam S, Ireson J dan Davies J. 2004. Primary pupil’s experiences of different types of
grouping in school. British Educational Research Journal. Vol.30. No.4. p 515-533.

Ingemer et al. 1991. Psychology of the classroom. New Jersey: Prentice E-Merrill.
Johan Jaafar . 2007. Penjanaan generasi kreatif, cemerlang. Dalam Berita Minggu
hal.13. 21 Januari 2007.

Marohaini Yusoff. 2001. Penyelidikan kualitatif. Pengalaman kerja lapangan kajian.
Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.

Matnor Daim. 1993. Ke arah peningkatan disiplin sekolah. Jurnal Kementerian
Pendidikan Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah.

Mohd Makzan Musa. 1997. Psikologi sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publication
Sdn.Bhd.

Othman Md Johan. 1995. Kesan konsep kendiri terhadap tingkah laku murid-murid.
Tesis PhD. Bangi: UKM.

Samsudin Osman. 2005. Ucapan perasmian seminar psikologi. Dalam
http://www.pmo.gov.my/WebNotes App/KSNMain.nsf/o/84c4bbc20092f9e48257042002e9b5f?

Vygotsky.L 1978. Mind in society: The development of higher psychological processes.
Cambridge, M.A: Harvard University Press.

Wolmarans, H. 1998. Behavior and misbehavior
http://hagar.up.ac.za/catts/learner/hwol/1998/a4.html tarikh 7/5/2005

1 comment:

Unknown said...

minta izin nak ambil ya buat esaimen