18 October 2012

Panduan Mencari Maksud Sesebuah SajakRamai peminat puisi menghadapi masalah untuk memahami sesebuah sajak. Berikut beberapa cara untuk anda memahami sajak yang anda hadapi. Anda boleh menggunakan salah satu cara atau gabungan cara-cara ini untuk mentafsir atau memahami apa yang cuba dibawakan oleh seseorang penyair melalui cara yang disarankan Prof. Dr. Mursal Esten dalam bukunya Memahami Puisi.

1.      1.  Lihat pada judul/tajuk sajak.
Lihat pada judul sajak dan itu dapat memberikan gambaran tentang apa yang cuba dibawakan oleh penyair itu.

2.     2.   Perhatikan kata-kata yang dominan (kata-kata yang sering diulang).
Kata-kata yang diulang sering menjadi kata-kata yang dominan. Kata-kata terpilih itu akan dapat menggambarkan suasana yang dominan terhadap sesebuah puisi. Dengan memerhatikan kata-kata yang dominan itu akan terbuka pula kemungkinannya untuk anda memahami makna keseluruhan puisi yang cuba anda fahami itu.

3.    3.    Hayati makna konotatif (punya makna lain selain daripada makna yang tersurat)
Bahasa puisi merupakan bahasa yang melangkaui batas maknanya yang biasa/lazim. Bahasanya juga melangkaui makna harfiah. Bahasa konotatif digunakan sebagai cara untuk membentuk imej atau citra tertentu dalam puisi itu. Makna konotatif dibentuk dengan menggunakan bahasa kiasan (figure of speech). Bahasa kiasan termasuklah kiasan perbandingan (metafofa, kiasan, personafikasi, analogi, perumpamaan), kiasan pertentangan (ironi, hiperbola, litotes), dan kiasan pertautan (metanime, sinedoke, eufemisme). Oleh kerana konotatif menjangkaui maknanya yang biasa maka berlaku kemungkinan kita memahami sesuatu perkataan di dalam puisi itu dengan bermacam-macam makna. Untuk tidak sampai menyesatkan kita maka kita kena berpegang kepada makna konotatif yang umum. Dengan yang demikian makna konotatif yang dipegang haruslah maknanya yang telah disepakati atau yang paling mungkin berdasarkan hubungannya dengan kata, frasa atau kalimatnya yang ada.

4.      4.  Cari makna yang terungkap di dalam baris atau bait.

5.      5.  Kita boleh memahami makna puisi itu melalui baris atau bait puisi.
Makna yang paling hampir adalah makna yang sesuai dengan struktur bahasa.
Cuba perhatikan sajak karya Supardi ini,

                                Perahu Kertas
Waktu masih kanak-kanak kau membuat perahu
                Kertas dan kau layarkan di tepi kali; alirnya sangat
                Tenang, dan perahumu bergoyang menuju lautan
“Ia akan singgah di bandar-bandar besar,” kata seorang
                Lelaki tua. Kau sangat gembira, pulang dengan
berbagai gambar warna-warni di kepala. Sejak itu
kau pun menunggu kalau-kalau ada kabar dari
perahu yang tak pernah lepas dari rindumu itu.
 Akhirnya kau dengar juga pesan si tua itu, Nuh,
                                katanya, “Telah kupergunakan perahumu itu
                                dalam sebuah banjir besar dan kini terdampar
                                di sebuah bukit”.

Cuba perhatikan bait 3. Mengapa Supardi menggunakan kata “itu” sesudah “Si Tua” kerana orang itu juga sudah disebutnya dalam bait 2. Siapakah “si tua” itu? Si tua itu ialah Noh.
Berdasarkan struktur yang ada maka “itu” sesudah “si tua”, dan “nuh” orangnya adalah sama. Oleh hal yang demikian maka puisi Supardi ini dapatlah kita mengerti. Puisinya bermaksud ada seorang lelaki yang arif akan alam kanak-kanak. Meskipun alam kanak-kanak dan fikiran kanak-kanak itu sering dianggap sebagai berfikiran kosong namun fikiran kanak-kanak juga harus dihargai. Jarang orang tua yang mahu hargai fikiran seorang kanak-kanak. Tapi dalam puisi ini dunia kanak-kanak dan khayalan mereka telah dihargai oleh seorang lelaki tua. Noh ialah seorang nabi. Perahu kertas yang dibuat kanak-kanak itulah katanya yang ia pakai sewaktu ada banjir besar yang melanda umat Nabi Noh dahulu. Oleh itu tanpa petunjuk daripada struktur bahasa maka orang yang satu itu harus sahaja mengatakan ada tiga orang berbeza dalam sajak itu (lelaki tua, si tua dan Nuh). Jika itulah anggapannya maka maknanya juga sudah menjadi lain (sudah salah).

6.      6.  Prosakan puisi itu terlebih dahulu jika mahu mengetahui maksudnya.
Usaha memprosakan ini hanya sekadar untuk menangkap maksudnya bukan untuk tujuan menikmati keindahan sajak itu.

7.     7.   Susur kepada siapa yang dimaksudkan kata ganti yang ada dan siapa pula yang mengucapkan ayat yang ada di dalam tanda petik ( “ ...”jika ada tanda petik).

8.      8.  Lihat antara baris dengan baris atau bait dengan bait.
Kadang kala jika kita melihat antara satu baris dengan satu baris yang lain atau antara satu bait dengan bait yang lain boleh membantu kita menemukan maksud sajak itu.  Baris atau bait itu boleh membantuk satu kesatuan makna. Cubalah lihat pertalian makna antara baris atau bait-bait tersebut.

9.       9. Perhatikan maknanya yang tersembunyi.
Sesebuah sajak yang baik selalunya mempunyai makna tambahan dari apa yang tersurat. Makna tambahan itu hanya mampu diperoleh setelah kita membaca dan memahami sajak itu. Sesudah merenung dan melalui proses konsentrasi dan intensifikasi barulah kita akan faham maksudnya.

   10. Perhatikan corak  sajak itu.
Ada sajak yang mementingkan unsur formal dan ada pula sajak yang lebih mementingkan unsur puitis. Puisi yang mementingkan unsur formal akan terlihat dari segi penonjolan rima, pola-pola baris (dengan suku kata yang relatifnya sama), dan baik. Selalunya ini dapat dilihat pada puisi tradisional atau kepada penulis yang terpengaruh dengan puisi tradisional.
Puisi yang mementingkan unsur puitis tidak terikat dengan unsur formal. Tidak ada baris malahan baitnya juga tiada. Puisi ini lebih mementingkan suasana puitis melalui imej-imej yang diciptakan.
Contohnya sajak ciptan Sitor Situmorang,

                          Gembala

Perasaan siapa tidak nyala
Melihat anak berlagu dendang
Seorang sahaja di tengah padang
Tiada berbaju buka kepala

Begini nasib anak gembala
Berteduh di bawah kayu nan rindang
Semenjak pagi meninggalkan kandang
Pulang ke rumah di senja kala

Jauh sedikit sesayup sampai
Terdengar olehku bunyi serunai
Melagukan alam nan moleh permai
Wahai gembala di segara hijau
Mendengar puputmu menurutkan kerbau
Maukah aku menurutkan dikau

                                                        (Sitor Situmorang).

111.    Setiap tafsiran yang dibuat harus berdasarkan teks sajak itu.
Ini bermaksud apapun tafsiran sajak itu  maka tafsiran maksudnya harus dapat dikembalikan kepada teks sajak itu. Kita harus dapat menunjukkan mana perkataannya atau baris mana atau bait mana yang menjadi sumber kepada tafsiran kita.

Kesimpulannya bahasa sajak memang ambiguiti namun dalam mencari maksudnya kita tidak boleh membuat sewenang-wenangnya. Dasarnya tetap dipegang kepada kata, baris ataupun bait yang ada di dalam sajak itu.

12 October 2012

Novel Kasih Seharum Manisah dalam Berita Harian 12 OKT 2012.

Novel Kasih Seharum Manisah telah disunting oleh saudara Pyanhabib iaitu seorang penyair dan pelakon. Beliau penyair senior yang sama-sama bergiat dalam kumpulan 'Anak Alam'. Pernah juga berlakon bersama M.Nasir. Antara catatan Pyanhabib dalam novel Kasih Seharum Manisah ini : Saya mendekati watak utama novel ini dan ia membekas. Manisah,hidup ini memang tidak adil...

09 October 2012

Proses Penciptaan Dan Mengenal Puisi

Terdapat beberapa proses sewaktu kita menghasilkan puisi. Sama ada kita sedar atau tidak kita sebenarnya mengikuti proses-proses ini. Proses tersebut ialah,

1. Proses konsentrasi.
Dalam proses ini segenap unsur puisi iaitu unsur musikalitas, korespondensi dan unsur bahasa dipusatkan kepada satu permasalahan atau kesan tertentu. Dalam proses intensifikasi, unsur-unsur puisi itu berusaha menjangkau segala masalah/permasalahan atau hal yang lebih mendalam atau mendasarinya. Kadang kala proses ini menyebabkan sesebuah puisi menjadi sebegitu pelik sehingga lebih sukar difahami jikalau dibandingkan dengan prosa.

2. Proses pengimejan (imagery).
Segala unsur puisi (musikalitas, korespondensi dan bahasa) berfungsi untuk mencipta atau membangunkan sesuatu imej atau citra tertentu. Bunyi dan rima, hubungan satu baris dengan baris yang lain atau satu bait dengan bait yang lain, dan pilihan kata serta idiom-idiomnya, kesemuanya berfungsi membangunkan imej atau gambaran tertentu yang terkesan oleh puisi itu. Imej inilah kemudian yang melahirkan makna utuh terhadap sesebuah puisi.

Proses penciptaan puisi juga akan terlihat melalui pemilihan perkataan, baris, dan bait yang diciptakan penyair. Prof. Mursal Esten menyatakan terdapat tiga proses dalam penciptaan puisi, proses itu adalah :
  1. Proses Konsentrasi
    Konsentrasi bermaksud pemusatan. Si penyair akan mengalami proses konsentrasi dalam menciptakan puisinya. Dalam proses konsentrasi, setiap komponen dalam puisi harus terpusat, tertumpu, dan terfokus kepada suatu permasalahan atau satu kesan sahaja. Proses konsentrasi dapat dilihat dalam pemilihan kata, penyusunan baris, dan pembentukan bait yang diperhatikan dengan cermat untuk mengungkapkan satu permasalahan atau satu kesan. Oleh karena itu, pemakaian kata dalam setiap puisi selalu cermat dan padat, tidak ada satu perkataan pun yang membazir. Tambahan pula, dengan sengaja penyair melakukan pelanggaran terhadap tatabahasa tertentu (lisentia poetica) untuk tujuan mengkonsentrasikan puisi yang dihasilkan pada satu permasalahan atau satu kesan.
  2. Proses Intensifikasi
    Proses intensifikasi adalah pengungkapan satu permasalahan secara mendalam, mendasar, dan substansial. Semua komponen yang ada dalam puisi saling menunjang dalam pengungkapan tersebut. Semua permasalahan diungkap secara intensif dan mendalam sebagai hasil daripada suatu perenungan.
  3. Proses Pengimejan
    Imej bererti  citra. Jadi, pengimejan disebut juga pencitraan yang bermaksud pembentukan gambaran tentang sesuatu di dalam fikiran penyair. sebuah puisi itu mencerminkan adanya proses pengimejan. Ertinya semua komponen puisi mulai dari rima, bunyi, baris, dan pilihan kata berfungsi untuk membangun suatu imej atau gambaran tertentu yang terbentuk dalam fikiran pembaca. Penyair membentuk imej dengan menggunakan kata konkrit dan abstrak,  idiom, serta gaya bahasa tertentu.
Kesannya

Sesuatu perkataan di dalam prosa lebih cenderung mengikuti makna denotatif (harfiah). Perkataan di dalam puisi pula lebih cenderung untuk meninggalkan makna denotatif tersebut membentuk makna yang bersifat konotatif. Perkataan 'putih' di dalam prosa akan berbeza maksudnya dengan 'putih' di dalam puisi.

Oleh kerana puisi berbeza dengan prosa, maka tentu terdapat perbezaan dalam proses pemahaman dan membaca masing-masing karya tersebut. Oleh kerana puisi dibina melalui proses intensifikasi maka seseorang yang ingin memahami puisi juga harus melakukan proses itu pula. Mereka harus berkemampuan  menemukan makna yang terdapat dalam setiap kata, frasa, baris, bait ataupun imej-imej yang terdapat dalam puisi itu. Seseorang pembaca puisi yang baik harus mampu menangkap makna yang terjauh dari sesuatu kata atau baris (berdasarkan makna konotatif yang mungkin dimiliki oleh kata atau baris tersebut).
Pemahaman terhadap puisi-puisi moden akan lebih pelik lagi. Ini kerana makna yang terkandung semakin tersembunyi. Sifat ambiguiti (mengandungi dwi atau kepelbagaian makna) menjadi semakin menonjol.

                              (Dipetik dan diubahsuai : Buku Memahami PUISI oleh Prof. Dr. Mursal Esten dan Blog Berbagi Ilmu)

08 October 2012

Selamat Menempuh Peperiksaan PMR 2012

Selamat menduduki peperiksaan PMR kepada calon-calon PMR 2012. AR ingin mendoakan kejayaan anda semua. Semoga kecemerlangan menjadi milik anda semua. AR cukup yakin jikalau anda seorang yang minat membaca tidak mustahil untuk anda berjaya dengan cemerlang. Banyak tokoh-tokoh yang luar biasa menyatakan kunci kejayaan mereka ialah membaca. Sekiranya anda suka membaca maka bukanlah sesuatu yang luar biasa jikalau anda berjaya dengan cemerlang. Selain itu banyak kunci lain untuk mengecap kejayaan cemerlang ini dan salah satu daripadanya ialah doa ibu bapa. Mintalah restu ibu bapa anda kerana itulah kunci kejayaan seseorang anak. Anda telah berusaha, anda telah berdoa dan yang selebihnya bertawakallah kepada Allah. Selamat menempuh alam peperiksaan PMR.

01 October 2012

Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Tahun 2012

Kepada sesiapa yang berminat untuk menyertai sayembara deklamasi puisi silalah ambil borang yang AR sediakan ini. Sayembara ini hanya terbuka bagi mereka yang berumur 15 tahun ke atas, anak tempatan Melaka, pemastautin, bekerja atau belajar di Melaka. Peserta yang terpilih akan mewakili  Melaka ke pertandingan peringkat kebangsaan yang dijadualkan diadakan pada 20 dan 21 Oktober 2012. Tarikh tutup penyertaan pada 5 hb Oktober 2012. Saringan akan diadakan pada 9 Oktober 2012 jam 9 pagi di Auditorium RTM, Jalan Taming Sari Melaka. Sayembara ini dianjurkan oleh GAPENA dengan kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat mencuba.