09 October 2012

Proses Penciptaan Dan Mengenal Puisi

Terdapat beberapa proses sewaktu kita menghasilkan puisi. Sama ada kita sedar atau tidak kita sebenarnya mengikuti proses-proses ini. Proses tersebut ialah,

1. Proses konsentrasi.
Dalam proses ini segenap unsur puisi iaitu unsur musikalitas, korespondensi dan unsur bahasa dipusatkan kepada satu permasalahan atau kesan tertentu. Dalam proses intensifikasi, unsur-unsur puisi itu berusaha menjangkau segala masalah/permasalahan atau hal yang lebih mendalam atau mendasarinya. Kadang kala proses ini menyebabkan sesebuah puisi menjadi sebegitu pelik sehingga lebih sukar difahami jikalau dibandingkan dengan prosa.

2. Proses pengimejan (imagery).
Segala unsur puisi (musikalitas, korespondensi dan bahasa) berfungsi untuk mencipta atau membangunkan sesuatu imej atau citra tertentu. Bunyi dan rima, hubungan satu baris dengan baris yang lain atau satu bait dengan bait yang lain, dan pilihan kata serta idiom-idiomnya, kesemuanya berfungsi membangunkan imej atau gambaran tertentu yang terkesan oleh puisi itu. Imej inilah kemudian yang melahirkan makna utuh terhadap sesebuah puisi.

Proses penciptaan puisi juga akan terlihat melalui pemilihan perkataan, baris, dan bait yang diciptakan penyair. Prof. Mursal Esten menyatakan terdapat tiga proses dalam penciptaan puisi, proses itu adalah :
  1. Proses Konsentrasi
    Konsentrasi bermaksud pemusatan. Si penyair akan mengalami proses konsentrasi dalam menciptakan puisinya. Dalam proses konsentrasi, setiap komponen dalam puisi harus terpusat, tertumpu, dan terfokus kepada suatu permasalahan atau satu kesan sahaja. Proses konsentrasi dapat dilihat dalam pemilihan kata, penyusunan baris, dan pembentukan bait yang diperhatikan dengan cermat untuk mengungkapkan satu permasalahan atau satu kesan. Oleh karena itu, pemakaian kata dalam setiap puisi selalu cermat dan padat, tidak ada satu perkataan pun yang membazir. Tambahan pula, dengan sengaja penyair melakukan pelanggaran terhadap tatabahasa tertentu (lisentia poetica) untuk tujuan mengkonsentrasikan puisi yang dihasilkan pada satu permasalahan atau satu kesan.
  2. Proses Intensifikasi
    Proses intensifikasi adalah pengungkapan satu permasalahan secara mendalam, mendasar, dan substansial. Semua komponen yang ada dalam puisi saling menunjang dalam pengungkapan tersebut. Semua permasalahan diungkap secara intensif dan mendalam sebagai hasil daripada suatu perenungan.
  3. Proses Pengimejan
    Imej bererti  citra. Jadi, pengimejan disebut juga pencitraan yang bermaksud pembentukan gambaran tentang sesuatu di dalam fikiran penyair. sebuah puisi itu mencerminkan adanya proses pengimejan. Ertinya semua komponen puisi mulai dari rima, bunyi, baris, dan pilihan kata berfungsi untuk membangun suatu imej atau gambaran tertentu yang terbentuk dalam fikiran pembaca. Penyair membentuk imej dengan menggunakan kata konkrit dan abstrak,  idiom, serta gaya bahasa tertentu.
Kesannya

Sesuatu perkataan di dalam prosa lebih cenderung mengikuti makna denotatif (harfiah). Perkataan di dalam puisi pula lebih cenderung untuk meninggalkan makna denotatif tersebut membentuk makna yang bersifat konotatif. Perkataan 'putih' di dalam prosa akan berbeza maksudnya dengan 'putih' di dalam puisi.

Oleh kerana puisi berbeza dengan prosa, maka tentu terdapat perbezaan dalam proses pemahaman dan membaca masing-masing karya tersebut. Oleh kerana puisi dibina melalui proses intensifikasi maka seseorang yang ingin memahami puisi juga harus melakukan proses itu pula. Mereka harus berkemampuan  menemukan makna yang terdapat dalam setiap kata, frasa, baris, bait ataupun imej-imej yang terdapat dalam puisi itu. Seseorang pembaca puisi yang baik harus mampu menangkap makna yang terjauh dari sesuatu kata atau baris (berdasarkan makna konotatif yang mungkin dimiliki oleh kata atau baris tersebut).
Pemahaman terhadap puisi-puisi moden akan lebih pelik lagi. Ini kerana makna yang terkandung semakin tersembunyi. Sifat ambiguiti (mengandungi dwi atau kepelbagaian makna) menjadi semakin menonjol.

                              (Dipetik dan diubahsuai : Buku Memahami PUISI oleh Prof. Dr. Mursal Esten dan Blog Berbagi Ilmu)

No comments: