29 August 2014

Selamat Menyambut Hari Kemerdekaan ke-57Kemerdekaan merupakan hak mutlak sesebuah negara. Tanpa kemerdekaan, kita akan hidup sebagai seorang hamba. Seorang hamba itu hanya menjalankan arahan daripada tuannya sahaja tanpa punya pilihan untuk membantah. Sebagai seorang warga merdeka kita juga bebas membuat pilihan dalam menentukan arah tuju hidup kita. Begitulah lunaknya erti sebuah kemerdekaan. Hakikatnya generasi muda (termasuk AR) tidak tahu betapa getirnya kehidupan mereka yang dijajah sekiranya tidak membaca buku. Generasi pasca merdeka hanya merasai kesenangan dalam hidup tanpa perlu berusaha untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah. Hal inilah yang menyumbang kepada ketidaksyukuran terhadap keamanan dan kemerdekaan yang dikecapi. Persoalannya bagaimanakah kita mahu membentuk generasi yang tahu bersyukur kerana dilahirkan di bumi Malaysia yang merdeka ini?
Mulanya Tanah Melayu ini terjajah ialah apabila Feringgi (Portugis) mengalahkan Kerajaan Melayu Melaka pada tahun 1511. Hampir 250 tahun Kerajaan Melayu Melaka mengecap kejayaan dan kemewahan. Rupa-rupanya kejayaan menakluk kerajaan di Nusantara ini serta rezeki yang melimpah ruah hasil penaklukan dan perdagangan di kota Melaka telah melalaikan pemerintah (sultan), golongan pembesar dan rakyat jelata. Lihat sahaja kemungkaran dan kezaliman sultan yang memerintah hatta terhadap pahlawan terbilang mereka sendiri dihukum tanpa perbicaraan yang adil. Golongan pembesar pula sibuk mengumpul kekayaan dan berpuak-puak tanpa ada perpaduan. Rakyat pula tidak ada yang berani bersuara atau berilmu (memang bukan salah rakyat kerana sudah sistem kesultanan dahulu menjurus ke arah itu) maka jadilah itu sebagai penyumbang kepada tumbangnya Kerajaan Melayu Melaka yang begitu gah dan terkenal di seluruh pelosok dunia.
Generasi muda harus mengambil iktibar. Sejarah bagaimana hancurnya sebuah kerajaan yang begitu hebat tidak mustahil akan berulang di bumi Malaysia. Usah kita leka. Rakyat Malaysia sewajarnya berganding bahu bagi mengekalkan keamanan dan memastikan kemerdekaan negara terus terjaga. Sejarah itu mengajar kita. Hayati dan bacalah buku-buku sejarah serta buku-buku cerita berkenaan dengan perjuangan para pejuang kita semoga kesedaran ini nanti dapat menjadi banteng daripada kita terus alpa mengecap kemewahan hidup ini. Selamat Menyambut Hari Kemerdekaan Negara Malaysia Yang Ke-57.

19 August 2014

Penulisan Deskriptif

Sebelum belajar menulis, kita perlu memahami konsep penulisan barulah kita boleh fokus terhadap bidang yang menarik ini.

Penulisan - alat/medium utk menyampaikan maklumat. Ia aktiviti manusia yang melibatkan kemahiran, disiplin, minat, bakat dan kreativiti. Menurut Kamus Dewan, menulis ialah perihal atau kegiatan menulis (mengarang), hasil daripada menulis (mengarang). Dalam Bahasa Inggeris: To write atau to compose.

Amalan penulisan melibatkan kegiatan memikir, mengkaji, memilih, merakam dan menulis sekumpulan pengalaman hasil daripada pemerhatian, pengalaman dan pemikiran seseorang pengkaryanya. Penulisan akan mencatatkan, merekodkan dan membolehkan bahasa itu dilihat dengan nyata. Jacques: Penulisan - mentafsir, menyusun atau membina kata-kata, menghurai, menghimpun, mengulas dan menyalin.

Berusaha memecah segala masalah dan mengetahui hakikat dengan sedalam-dalamnya.
Menganalisis dan menilai fenomena bahasa sebagai jalan - pendefinisian, penghuraian, penelitian, pengamatan dan penghujahan. Penulisan - hasil pemikiran dan menguji keupayaan berfikir secara logik, kritikal dan matang dalam membincangkan sesuatu perkara, idea dan fenomena.

PENULISAN DESKRIPTIF/ ILMIAH
Bersifat ilmiah, akademik dan mempunyai kaitan dengan bidang epistemologi
4 bentuk – penjelasan (exposition), penghujahan (argumentation), penceritaan (narration) dan penghuraian (description)

Jenis – esei akademik, rencana, berita, laporan, buku dan autobiografi
a. Penjelasan
Tujuan: memberi pemahaman kepada pembaca tentang teks atau perkara.
Dikenali dalam kewartawanan
Menjawab soalan 5W1H
6 metod perlu dilaksanakan dalam menjawab 6 soalan tersebut;
1. Identifikasi – tentukan subjek
2. Perbandingan dan perbezaan – Menerangkan subjek dengan memberi imej persamaan dan pertentangan dengan subjek lain.
3. Ilustrasi – kegunaan contoh dan gambaran untuk menjelaskan idea yang umum dan idea-idea fokus
4. Klasifikasi – penjelasan tentang sesuatu proses, perkara atau cara melakukan.
5. Definisi – memberi pengertian tertentu, makna dan takrifan subjek.
6. Analisis – pembahagian komponen dan menerangkan satu-persatu.
b. Penghujahan
Mengandungi pendapat dan penilaian penulis tentang sesuatu perkara atau subjek.
3 kaedah – rayuan logik, rayuan emosi dan rayuan etika
1. Rayuan logik – hujahan berlandaskan alasan dan kesimpulan dengan pembuktian secara induktif dan deduktif
2. Rayuan emosi (pathos) – menguasai pemikiran pembaca melalui elemen perasaan, pengaruh, peribadi dan gaya kepengarangan.
3. Rayuan Etika (Ethos) – hujahan dari kombinasi bahasa, suasana atau bunyi dan mesej. Wacana bermoral, berbudi dan waras.
c. Penceritaan
Pemberitahuan tentang sesuatu cerita. Boleh dituls dlm bentuk naratif, esei atau rencana.
Berdasarkan manusia dan peristiwa realiti. Untuk penekanan terhadap subjek, peristiwa yang berlaku, tema atau tentang tokoh.
d. Penghuraian
Menterjemah sesuatu tanggapan, subjek, objek, atau manusia.
1. Huraian Objektif – menerangkan dengan tepat bentuk luaran sesuatu subjek dan bebas mengikut tanggapan penulis – kamera terhadap situasi sebenar.
2. Impresionis – sebagai pemberitahu dan memanipulasi emosi pembaca sehingga ditafsir secara berbeza.

STRUKTUR PENULISAN DESKRIPTIF
1. Pendahuluan – kemuka definisi, sejarah atau pernyataan tesis
2. Isi – mengandungi idea topik yang mengembangkan idea utama (tesis) dan dibina dalam perenggan.
3. Kesimpulan – penutup yang berupa penemuan, cadangan, ringkasan dan rumusan.


JENIS PENULISAN ILMIAH

Esei Ilmiah
- panjang antara 4 - 20 halaman bergantung kepada instruktor
Diterbitkan dalam jurnal, buletin, kertas persidangan dll. bukan kertas penyelidikan formal w/p ada kajian ringkas diperlukan untuk mengukuhkan topik;
Elemen: Ada pernyataan tesis, pembuktian dan contoh dan bersifat objektif/ bukan pandangan peribadi.
Penulisan ilmiah dan formal dari segi bentuk dan gaya bahasa.
Untuk tujuan akademik yang memerlukan sokongan, penerangan, hujahan dan pembuktian.
Esei ilmiah - tugasan untuk pelajar IPT. Ia memerlukan fakta dan maklumat menerusi sumber sekunder spt. Buku, jurnal, akhbar, prosiding dan majalah atau disebut kajian literatur atau kajian perpustakaan.

Laporan Penyelidikan: Tesis/ Disertasi/Kertas projek - kajian yang mendalam melibatkan hipotesis bagi membuktikan kebenaran berdasarkan metodologi saintifik dan analisis terperinci.
Bentuk hasil penyelidikan yang mempunyai format tertentu.
Mengandungi latar belakang masalah, literature review, hipotesis kajian, metodologi kajian, analisis kajian/ penemuan dan kesimpulan.
Laporan ditulis dalam Latihan Ilmiah, Disertasi, Tesis dan Kertas Kerja Pembentangan
Tesis, disertasi, kertas projek - hasil kajian ilmiah yang dilaporkan secara kemas dan sistematik. Tesis, disertasi dan kertas projek memerlukan data primer untuk mengukuhkan fakta dan hasil kajian, manakala maklumat sekunder diselitkan sebagai kaedah penjelasan dan pernyataan umum terhadap fakta primer yang diperolehi.

Buku Ilmiah - berdasarkan piawai ilmiah yang standard berdasarkan prosedur penerbitan penerbit tertentu. Genre terpenting dalam hierarki ilmu. Buku karya asli, terjemahan, kamus, ensiklopedia dll
KEPENTINGAN PENULISAN ILMIAH
Penulisan ilmiah merupakan alat komunikasi yang penting bagi tujuan memberi maklumat kepada khalayak yang berupa fakta. Lantaran itu, tujuan penulisan ilmiah ialah untuk;

Penyebaran Ilmu: berdasarkan bidang yang dipilih oleh pengkaji atau penulis itu sendiri.

Pembangunan minda: Meningkatkan kemantapan intelek penulis dan pembaca.

Memahami manusia dan masyarakat: kajian yang berkaitan dengan penulisan ilmiah mestilah berkaitan dengan manusia dan masyarakat terutama untuk bidang sastera dan sains sosial.

Meningkatkan ketakwaan: Hasil kajian dan penulisan akan dapat melahirkan sifat taabud dalam diri tentang keindahan dan kebesaran Allah SWT yang mengatur hidup manusia sebaik-baik aturan.

FALSAFAH PENULISAN ILMIAH

Keesaan Allah (konsep Taabud)
Allah adalah punca ilmu dan perkara yang diketahui manusia amat terbatas.
Penulis perlu akur, ilmu yang diterima dan diperolehi akan dipertanggungjawabkan.
Autoriti ilmu adalah milik Allah dan penulis terikat dengan etika penulisan yang berhemah dan dibenarkan Islam

Alam sejagat
medan atau bahan fokus penulis. Penulis meneroka segala ilmu dalam alam sejagat menerusi kajian dan pemerhatian. Ilmu disaring dan dirakam dalam bentuk penulisan ilmiah.
Penulis perlu mematuhi hukum dan fitrah alam- memilih metod yang sesuai

Penulis dan teks ilmiah
Penulis bertanggungjawab merangka, menyusun dan menyiapkan teks ilmiahnya. Penulis perlu memiliki kekuatan ilmu, ikhlas, jujur, tabah, kritis, peka, kreatif, pencinta bahasa, realis, objektif dan pragmatik

Pembaca
Pembaca ialah orang yang kritis dan analitis terhadap teks yang dibaca, membaca, memahami dan mengguna semula fakta dan data. Pembaca - dicerna sebaqai ilmu dan hikmah untuk pembangunan insaniah.

Ciri-ciri Penulisan Ilmiah
1. Maklumat benar, sahih spt fakta, data, carta, rajah dll
2. Sumber maklumat sahih dari sumber sekunder dan primer
3. Format standard dari segi kandungan teks, kutipan, rujukan (bibliografi) dan elemen-elemen mekanisme penulisan berformat
4. Gaya yang formal
5. Meneroka dan menggali isu

TUJUAN PENULISAN ILMIAH

Pembelajaran - mengikut bidang tertentu bagi memahami subjek yang dipelajari dalam kelas
Penyelidikan – penyelidikan mengikut bidang tertentu untuk membuat penemuan-penemuan baru dan membuktikan kemantapan ilmu dan teori bagi memantapkan kepakaran seseorang
Pena’akulan – berdasarkan pengertian yang jelas, pertimbangan yang teliti, pemikiran yang logik. Perlukan hujahan yang mantap- wacana ilmiah


Etika Penulisan Ilmiah
Prinsip moral dalam penulisan agar tidak berlaku plagiat dalam penulisan;
- Akta percetakan, Akta keselamatan Dalam Negeri (1960), Akta Menghasut (1948) Akta Pindaan Perlembagaan (1971), Akta Hak Cipta (1987)

Kecelaruan dalam Penulisan Ilmiah
Penggunaan MLA atau APA dalam penulisan bibliografi sering berlaku apabila pelajar tidak memahami kaedah yang sedang digunakan. Dalam peraturan umum, kaedah bebas boleh digunakan asalkan ia bersifat berterusan atau tidak mencampur-baurkan kaedah. walau bagaimanapun, sesetengah Universiti telah menetapkan kaedah tertentu dalam penulisan. maka pelajar perlu mengikuti kaedah yang ditetapkan.

Petikan bibliografi yang amat sedikit (hanya 5 sumber shj). Bibliografi perlu mencukupi untuk menunjukkan kesungguhan pelajar mencari bahan rujukan perpustakaan.

Terlalu banyak rujukan sekunder dari majalah dan akhbar, terutama masalah yang bersifat popular kerana bahan ini dianggap kurang berautoriti.

kesilapan bahasa - ejaan dan istilah kerana kelemahan pelajar menguasai bahasa.

kesalahan teknikal - tanda baca dan taip- kecuaian pelajar dan memperlihatkan kemalasan pelajar membuat semakan atau editing terhadap penulisannya.

Penggunaan kata kekunci untuk mengakses maklumat on-line - kaedah penulisan bahan interenet perlu dinyatakan tarikhnya berserta alamat lamannya dengan lengkap.

Plagiarisme dalam Penulisan Ilmiah- kaedah cut and paste sering dilakukan oleh pelajar semasa mengambil rujukan. hal ini memperlihatkan kesilapan pelajar dalam mengambil idea dan membuat petikan. kesilapan kaedah citation boleh menyebabkan pelajar dituduh menciplak dan Integriti ilmu akan dipertikaikan serta kesyumulan ilmu tercabar

Cara hindari plagiarisme;
- Memetik perkataan, frasa atau ayat - catat sumber rujukan kemudian berikan pandangan tentang kutipan itu.
- Rumus atau ringkaskan petikan dari mana-mana sumber rujukan dan catatkan sumbernya.

Senarai Semak semasa membuat penyemakan penulisan ilmiah;
Topik tepat
Pernyataan tesis yang sesuai
Ejaan betul
Istilah tepat
Tanda baca tepat
Pengenalan menarik
Penutup menarik
Laras bahasa betul
Semakan draf pertama
Semakan draf kedua
Kaedah Pemerengganan betul


  

18 August 2014

Bagaimana idea terbinanya Sena Bayu?

Umum mengetahui Sena Bayu merupakan chalet tepi laut yang baru sahaja siap dibina. Bagaimana terbit idea untuk membina  Sena Bayu?
Sena Bayu terbit hasil perjalanan dan pengembaraan AR ke seluruh dunia. Keinginan untuk berkongsi rasa dan perasaan mendorong AR untuk membina Sena Bayu. Sebagai seorang penulis, pengembaraan amat penting dan sebagai seorang penulis juga perlu ada masa untuk merehatkan diri bagi memikirkan idea penulisan. Mungkin tidak semua penulis bersetuju dengan alas an AR itu sebab ada penulis yang perlu ditekan perasaannya baru boleh menulis namun itu terserah kepada diri masing-masing. Ungkapan 'jauh perjalanan, luas pemandangan dan banyak pengalaman' mungkin sesuai dikaitkan dengan situasi ini.
AR pernah menulis novel 'Homestay Bayu'. Kisah bagaimana seorang pelajar yang mendapat idea membina homestay di kampung dia. Idea ini sebenarnya suatu cara untuk AR berkongsi cita-cita dengan para pembaca. Kita perlu ada idea dan berani untuk merealisasikan idea kita itu. Sebagai seorang penulis, AR telah pun melaksanakan tanggungjawab menulis dan sekarang AR kenalah buktikan bahawa apa yang AR tulis itu boleh direalisasikan. Ada sesetengah orang yang memomokkan kononnya penulis tidak berpijak di bumi nyata. Katanya penulis novel hanya tahu menulis sedangkan hakikatnya apa yang ditulis itu bukan boleh dipakai sangat ideanya. Nah, sekarang terserahlah kepada pembaca untuk menilainya. Pokoknya AR sudah merealisasikan apa yang AR tulis melalui novel 'Homestay Bayu'. Dan kepada mereka yang ingin merasai pengalaman menginap di Sena Bayu yang terletak 10 meter dari gigi air pantai Selat Melaka bolehlah menghubungi AR.14 August 2014

Penginapan Di Sena Bayu, Kuala Sungai Baru, Melaka

Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan berkatNya Sena Bayu telah dapat disiapkan. Sena Bayu merupakan bangunan 2+1 iaitu gabungan rumah serta bilik penginapan bagi pengunjung. Kepada mereka yang ingin merasai suasana tidur di bilik tepi pantai yang mengadap Selat Melaka boleh menghubungi AR.04 July 2014

Pengalaman Dibedah

Pada tanggal 1 Julai 2014 tercatatlah sejarah dalam hidup AR iaitu dibedah! Mulanya pada jam 1 pagi AR terasa sakit biasa dan sakit itu makin bertambah sehingga ke pagi namun AR gagahkan juga untuk pergi bertugas. Sewaktu di sekolah nampaknya sakit tidak mampu ditahan-tahan lagi dan terpaksa AR meminta bantuan dengan isteri pada jam 10 pagi untuk menghantar AR ke hospital swasta. Doktor yang merawat terpaksa memberikan satu suntikan ubat penenang. Hasil imbasan CT Scan memang sah ada batu karang antara buah pinggang dengan pundi kencing. Petang itu juga iaitu pada jam 5 petang, AR telah dibedah.
Sebenarnya tidak semua orang mendapat pengalaman ini. Sebagai seorang penulis biarpun pembedahan itu merupakan sesuatu yang amat menggerunkan (AR akui agak gementar juga) namun ia juga merupakan sesuatu yang amat istimewa......pengalaman dibedah! Kita biasa mendengar orang dibedah dan kita juga biasa melihat bagaimana sedutan filem sesuatu aksi pembedahan itu dijalankan namun ia sama sekali tidak sama dengan pengalaman diri sendiri menjalani pembedahan.
1. Bagaimana doktor bedah menerangkan apa yang akan dilakukannya.
2. Bagaimana doktor pakar bius menerangkan apa yang akan dibuat.
3. Apakah soalan doktor dan jururawat sebelum kita memakai baju untuk tujuan pembedahan
4. Bagaimana kita ditolak ke dalam dewan bedah dan apakah persoalan yang bermain di fikiran kita semasa itu
5. Apakah peralatan yang ada di dalam dewan bedah.
6 Berapa banyak suntikan yang dikenakan ke atas kita dan pada bahagian mana.
7. Apakah perasaan kita apabila separuh badan kita tidak boleh digerakkan apabila dibius separuh badan.
8. Apakah perasaan kita apabila kita mampu melihat doktor sedang menjalankan pembedahan melalui skrin yang ditayangkan di hadapan kita.
9. Apakah yang dibualkan oleh para doktor di dalam dewan bedah!
10. Apakah perasaan kita apabila kita selesai menjalani pembedahan (setelah kita sedar).


Semua soalan ini hanya mampu dijawab oleh mereka yang telah menjalani pembedahan. Tapi nasihat AR...jangan cuba-cuba mendak mencari penyakit semata-mata hendak mendapat pengalaman dibedah kerana sakitnya hanya Tuhan sahaja yang tahu.
Banyak cara kita boleh gunakan untuk mencari bahan untuk menulis namun cara yang tidak disangka-sangka muncul tanpa kita rancangkan. Bersangka baiklah kepada Allah SWT kerana setiap kejadian itu pasti ada hikmat daripada Yang Maha Esa.

26 June 2014

Kelip-Kelip Dan Budaya Bangsa Kita

Kelip-kelip di Sungai Kuala Selangor sama sahaja dengan kelip-kelip di sungai lain di Malaysia. Tahukah kita bahawa akibat kepesatan pembangunan, pokok berembang habis ditebang. Apakah kesannya kepada kehidupan kita? Sama ada kita sedar ataupun tidak kita sebenarnya hidup dalam satu lingkaran ekosistem yang amat berhubungan sesama makhluk. Manusia memerlukan ruang untuk hidup lalu kawasan tebing sungai diterangkan atau manusia memerlukan kayu bakau untuk dibuat 'piling' bangunan dan sebagai akibatnya kayu bakau itu ditebang. Untuk mendapatkan kayu bakau atau ruang ini maka terpaksalah kayu berembang ini ditebang sama. Tanpa kita sedari apabila kita menebang pohon berembang maka serangga kelip-kelip ini juga akan merasa tempiasnya. Kelip-kelip yang bergantung harap pada pokok berembang untuk kelangsungan hidupnya akan turut pupus apabila pohon berembang pupus. Sewaktu AR kecil dahulu memang biasa melihat kelip-kelip pada malam hari tetapi sekarang ini rasanya dah berpuluh tahun AR tidak melihat kelip-kelip di kawasan tempat tinggal AR.
Nasib kelip-kelip ini sama sahaja dengan nasib budaya kita. Dengan nama pembangunan maka yang menjadi mangsa ialah budaya kita. Sekarang ini sesiapa sahaja yang tidak berpaut atas tiket pembangunan negara maka akan dicop sebagai penentang pembangunan. Natijahnya tiket pembangunan itu turut menghalalkan sama pembasmian budaya bangsa kita yang dipertahankan sejak sekian lama. Dengan nama pembangunan maka berapa banyak rumah-rumah tradisional kita yang terpaksa dirobohkan demi memberi laluan kepada pembangunan negara. Sama ada sedar atau pun tidak atas nama pembangunan kita terpaksa akur kepada cara hidup baharu yang kononnya penting untuk kita 'berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah' dengan bangsa-bangsa yang lain. Kesannya apabila budaya bangsa kita terhakis maka ia turut menghakis sama nilai hidup bangsa kita. Dan akhirnya kita ini akan menjadi seperti Lebai Malang yang dikejar tidak dapat dan yang dikendong keciciran.Perang Saudara Di Kuala Selangor

selama 4 hari 3 malam AR berkampung di Hotel Apps Kuala Selangor. AR terpilih sebagai Hakim Kebangsaan Bahas Ala Parlimen Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan 2014. jikalau pada tahun lepas AR berada di Sibu Sarawak untuk acara yang sama maka tahun ini di Kuala Selangor pula. Menariknya pada tahun lepas hotel tempat kami menginap terletak di tepi Sungai Rejang dan kali ini hotel kami teetak di tepi Sungai Kuala Selangor. Alhamdulillah AR dapat menikmati pemandangan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies burung, ikan dan serangga.
Kami juga dibawa melawat Bukit Malawati yang terkenal dengan sejarah perang saudara. Kata pujangga jikalau kita hendak mengenal sejarah maka jangan lupa berkunjung ke muzium. Di atas Bukit Malawati ini terdapat sebuah muzium malahan dikhabarkan pelbagai kejadian mistik dan misteri menyelubungi kisah Bukit Malawati.